Промени в климата и мерки от страна на ЕС

Европейската комисия започна обществено допитване относно политически мерки, необходими за намаляване на въздействията и разходите за увеличаване промените в климата и бедствията, каквито са темите около наводнения и горски пожари.

В продължение на няколко години, политиката на ЕС свързана с въпроси за климата е фокусирана върху мерките за понижаване емисиите в резултат на парникови газове, както и убедителни взаимоотношения с международни партньори

Все по-често, екстремните климатични явления, сред които горещи вълни, наводнения и горски пожари привлякоха вниманието към необходимостта да се определят стратегии и мерки, за да се приспособи към последиците от глобалното затопляне, които вече са настъпили.

Това налага през 2007 г. да бъде въведена „Зелена книга“ Тя се насочва към адаптиране, спрямо климата в Европа и в нея са намесени въпроси около възможни промени от позиция на ЕС за представяне на различни варианта за действие и справяне с промени от изменението на климата. В това число се вземат и редица мерки за организиране на дебати със заинтересованите страни и с цел получаване на информация от индустрия, неправителствени организации, учени, гражданското общество и групировки, които се занимават с подобни въпроси.

В Зелената книга се разглежда реформите от изменение на климата върху няколко европейски региони и се концентрира вниманието над възможните действия за адаптация, от които се нуждае европейско измерение, като същевременно признава, че сътрудничеството с държавите-членки и регионите ще бъде от съществено значение.

При въвеждането на Зелената книга, Комисията дава определение на настройване към изменението на климата, а именно създаване на мерки за пренасочване към изменението в климата. Такива са нарастване на валежите, по-високи температури, по-оскъдни водни ресурси или по-чести бури, които често присъстват в бъдещите промени. Адаптирането има за цел намаляване на риска и щетите от настоящи и бъдещи вредни въздействия по икономически ефективен начин, или експлоатацията на потенциалните ползи.

Последната може да обхваща национални или регионални стратегии, практически стъпки, предприети на общностно ниво или от физически лица. Мерките може да са реактивни или адаптивни. Адаптиране прилага природни човешки системи. Осигуряване на устойчивост на инвестициите в продължение на целия им живот, ясно отчитане на променящия се климат и т.н.